oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №9-3/2017

Одеський лінгвістичний вісник №9-3/2017

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ V
КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Головньова-Коппа О. О. Просодичні особливості початкового етапу ділових переговорів в англійській і українській мовах

Голубовська І. О. Універсальні та національно-специфічні константи мовної свідомості в дзеркалі паремій: лінгвокультурологічний підхід

Гридюшко О. О. Лінгводискурсивні особливості німецького й українського адвокатського дискурсу

Кійко С. В. Міжмовна омонімія з погляду різних лінгвістичних дисциплін

Лоскутова Н. М. Синонімічні відносини у кінематографічній терміносистемі у французькій та українській мовах

Павлик Н. В. Комплімент на етапі підтримки контакту (на матеріалі англійської й української мов)

Фокша Ю. А., Коваленко Н. А., Пальцева В. В., Тарасова А. М. Контрастивные особенности эстетического концепта perfección /досконалість /vollkommenheit в испанской, украинской и немецкой лингвокультурах

Шутова М. О. Акціональна, ментальна і мовна проекція етнокультурних стереотипів англійців і українців (когнітивно-лінгвокомпаративна реконструкція фразеоформул)

РОЗДІЛ VI
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Баклан І. М. Стандартизація відтворення імпліцитних смислів у перекладі німецько-українських багатосторонніх міжнародних угод

Bobrovnyk S. M. Peculiarities of international words translation

Гончаренко Е. П., Кривошея А. В. Сторінками MERRIAM-WEBSTER ON-LINE: російські слова-реалії в англійській мові

Качан Б. М., Остапчук О. Р., Бабій О. Р. Трансляторні методи відтворення пропріативів у німецькій фаховій мові дерматології

Kravtsova M. O. Nonce words in the Ukrainian translation of the Shakespearean tragedy “King Lear” by Vasyl Barka

Кузенко Г. М. Кінопереклад як особливий вид художнього перекладу (на матеріалі англійської мови)

Кучер З. І. Літературні антропоніми як перекладацька проблема (на матеріалі повісті Ф. Дюрренматта «Грек шукає грекиню»)

Ласка І. В., Пархоменко О. М. Монтеск’є про переклад: метафоричні паралелі із живописом Мікеланджело і Рафаеля

Лукіянчук Ю. О. Багатолітерні військові абревіатури як скорочені форми багатокомпонентних військових термінів та їх переклад (з англійської мови на українську)

Немировська О. Ф. Ономастичний простір роману О. Гончара «Твоя зоря» в аспектах перекладу

Оськина К. А. Алгоритм автоматической генерации списка лемм и словоформ для предметной области фундаментального и прикладного речеведения

Плетенецька Ю. М. Функціонування референтів білого та чорного кольору в індивідуальній картині світу Ч. Діккенса та їх україномовна репрезентація

Подкур І. В. Соціолінгвістичний аспект дослідження перекладу англійських наукових текстів

Присяжнюк І. С. Описовий переклад неологізмів у межах концептуальних сфер (на матеріалі англійської мови)

Приходько В. Б. Інтерпретація та переклад художнього тексту: термінологічний аспект

Смольницька О. О. Кольоративна символіка у феєрії Моріса Метерлінка «Синій птах»: проблема адекватного перекладу назви (на матеріалі романських і германських мов)

Ткачівська М. Р. Іншомовні вкраплення та їх відтворення в німецькомовних перекладах

Четверікова О. Р. Лінгвістичні та перекладацькі відмінності термінів і абревіатур воєнної тематики (на матеріалі текстів англомовного сайту “Military Daily News”)

Шепель Ю. О. Види і функції фразеологічних одиниць та їх трансформаційних модифікацій у творі Ф. М. Достоєвського «Брати Карамазови»

РОЗДІЛ VII
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Бурлаченко Н. В. Використання мультимедійних презентацій у процесі вивчення іноземної мови

Kovalenko V. P. Motivating students of non-linguistic specialities learning foreign languages

Kondrashova A. V., Boiko I. V. Consequences of information explosion. The influence of new conditions on the foreign language teaching methods

Кузьменко Ю. О. Культурна та міжкультурна комунікація як провідний інструмент у вивченні іноземної мови студентами юридичних спеціальностей

Labinska B. I., Cherska Zh. B. Ansätze und Prinzipien für das Erlernen der zweiten Fremdsprache (Deutsch nach Englisch) in den allgemeinbildenden Lehranstalten

Maslova A. V. The importance of teaching small talk to economy students

Мітіна О. М., Швелідзе Л. Д. Проблема вивчення іноземної юридичної термінології у вищій школі (на матеріалі англомовних текстів про кіберзлочинність)

Наріжна Л. М. Роль викладача в процесі організації самостійної роботи з англійської мови студентів немовних спеціальностей

Орлова Н. В. Варіативні характеристики процесу викладання й вивчення іноземних мов: специфіка й орієнтація на дорослу аудиторію

Потапенко Л. В. Взаємопов’язане навчання продуктивних і рецептивних видів мовленнєвої діяльності в іншомовній підготовці студентів економічних спеціальностей

Суханова Т. Є. Розвиток шляхів і методів навчання мовної комунікації у викладанні російської мови як іноземної

Щербина С. М., Макухіна Т. В. Використання навчально-методичних матеріалів англомовного Інтернет-сайту One Stop English на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"