oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №8/2016

Одеський лінгвістичний вісник №8/2016

Титульна сторінка

Зміст

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Аладько Д.О. Лінгвокультурологічні особливості фразеологізмів із компонентом – часовим поняттям в англійській мові

Бабич В.І. Стратегія інтимізації та тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга (на матеріалі англомовного поетичного дискурсу модернізму)

Бехта-Гаманчук М.П. Експресивні мовленнєві акти як засіб реалізації комунікативних інтенцій наратора в сучасному британському художньому тексті

Блинова І.А. Умови виникнення мовної гри на рівні прагматики (на матеріалі сучасної англомовної прози)

Демихова О.Г., Карпенко І.Ю. Особливості образної мотивації сучасної англомовної економічної термінології

Zhyhorenko I.J. Die Evolution des individuellen Konzeptes KLOSTER im deutschen (am Beispiel der Werke von Hermann Hesse)

Іванченко М.Ю. Історичні джерела утворення метафор концептополя РУЙНАЦІЯ в сучасній англійській мові

Ізотова Н.П. Оповідна фрагментарність в ігровій стилістиці Дж. М. Кутзее (на матеріалі роману “Boyhood”)

Kovbasyuk L.A. Farbnamen als primäre und sekundäre Nominationen in den Werken von Erich Maria Remarque

Кравченко Н.К., Пастернак Т.А. Методика исследования разговорного дискурса в ракурсе теории релевантности (инференционно-прагматическая модель)

Макєдонова О.Д. Графічні паравербальні засоби у сучасному англомовному рекламному дискурсі

Саламаха М.Я. Англомовні терміни охорони довкілля у лексичній системі фахової мови

Строченко Л.В. Вербалізація концепту GENIUS/ГЕНІЙ в англомовних біографіях Леонардо да Вінчі

Суховецька Л.В. Типологія мовленнєвого акту вимоги за лексико-семантичним критерієм в англомовному політичному дискурсі

Фоменко Е.Г. Проблемы синергии художественного текста (на материале англоязычных текстов Дж. Джойса, О. Уайльда и Ж.-К. Гюисманса)

Чорній А.Л. Комунікація як відображення стратегій медіації у художній літературі (на матеріалі англійської мови)

Шугаєв А.В. Формування іміджу ООН: тактико-стратегічний аспект (на матеріалі англомовних інформаційних статей)

РОМАНСЬКІ МОВИ

Бабяк Х.М. Структура та семантика латинських риторичних термінів-композитів

Кірковська І.С. Ситуація близькості до вступу в дію та ситуація неминучості до вступу в дію як компоненти категорії проспективності та засоби їх вираження в сучасних романських мовах

Станіслав О.В. Модернізм і виникнення синтаксичної сепаратизації: причинно-наслідковий зв’язок (на матеріалі французької мови)

Suvorova S.A. Some recommendations for the optimization of building of titles

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Грабовенко И.С., Скирда А.Е. Прагматический потенциал имплицитности в современном медиадискурсе Украины и России

Коновалова О.С. Нульсуфіксальні віддієслівні іменники зі значенням дії/процесу та стану в художніх текстах І. Франка

Коца Р.О. Складні прикметники з числівниковою основою в давньоукраїнській мові

Маркова О.І. Антропометафора як засіб вербалізації концепту «патріотизм» у мові газети «Дзеркало тижня»

Немировська О.Ф. Хронотоп як складова частина онімного простору художнього тексту

Тараненко К.В. Категорії маскулінності та фемінності в антонімії української мови

Шепель Ю.А. Открытая и закрытая структура как параметр словообразовательного ряда

Юган Н.Л. Концептуальное представление понятий в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля

СХІДНІ МОВИ

Михайлова Є.В. Прикметники визначеної лексичної семантики в сучасній турецькій мові

КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Kshanovsky О.Ch. Serialization as cognitive universal (Slavonic and Iranian data)

Петлюченко Н.В. Контрастивная специфика президенсткого харизматического дискурса Германии и Украины

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Баклан І.М. Відтворення деонтичної модальності в перекладі німецькомовних нормативно-правових договорів (на матеріалі міжнародних німецько-українських угод)

Бардіна Н.В. Вербальна трансмутація (міжкодовий переклад) витвору живопису

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"