oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №10-2/2017

Одеський лінгвістичний вісник №10-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ IIІ
СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Андрєєва Т. М. Перифразовий портрет публічної персони в українському інтернет-просторі (Олег Ляшко)

Бабій Ю. Б. Функціональність форманта -енк-о (на прикладі середньонаддніпрянського антропонімікону)

Беценко Т. П. Мова фольклорних пісенних пам’яток у науково-дослідних студіях Світлани Яківни Єрмоленко

Дружинець М. Л. Психофоносемантика та кольорова гама українських сонорних звуків: експериментально-компаративний аспект

Карпець Л. А. Концепт «МАТЕРИНСЬКА МОВА» і навколо нього

Колесник В. О. До питання про конвергенцію мов балканського мовного союзу

Коч Н. В. Субкатегория «половина» как семантический маркер медиативного типа культуры (на материале памятников восточнославянской письменности)

Марєєв Д. А. Зі спостережень за динамікою наголошення в східнополіських говірках

Петрів Х. В. Семантичний резонанс як механізм об’єктивації авторської концептології національної ідентичності (на матеріалі публіцистики Оксани Пахльовської)

Попов С. Л. Языковая игра в свете концепций Й. Хёйзинги и Л. Витгенштейна (на материале русского языка)

Савченко А. Л. Складнопідрядні речення із семантикою умови в системі українського синтаксису

Syzonov D. Yu. Phraseological innovations in modern Ukrainian language: medialinguistic context

Тараненко К. В. Мовленнєві індикатори конфліктного, центрованого та кооперативного типів мовної особистості (на матеріалі української мови)

Хомчак О. Г. Асоціативно-вербальне поле концепту ГОРА в українській мовній картині світу

Юрчишин Т. В. Висловлення узагальненого змісту в контексті комунікативного аспекту досліджень (на матеріалі української мови)

РОЗДІЛ ІV
СХІДНІ МОВИ

Кучеренко А. О. Креолізовані тексти в арабських соціальних медіа

РОЗДІЛ V
КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Клименко А. И., Мамедова А. И. Концепты PERSONA и MENSCH в испано- и немецкоязычной картинах мира

Краснобаєва-Чорна Ж. В. Вторинна семіотична система цінності «гроші» у фраземіці (на матеріалі одно- та різносистемних мов)

Пономарьова О. А. Семантичні відношення паремій, що містять назву людини за родом занять (на матеріалі української, англійської та німецької мов)

Ясногурська Л. М. Паремійна та фразеологічна репрезентація концепта «ЗРАДА» в зіставлюваних лінгвокультурах (на матеріалі української та англійської мов)

РОЗДІЛ VI
ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Запорожець Д. А. Причини міжкультурних комунікативних невдач у професійній діяльності перекладача

Поворознюк Р. В. Інтерлінгвальний вимір онлайн-платформи TED Talks

Фоменко Е. Г. Трудности перевода кириллицей «Поминок по Финнегану» Джеймса Джойса

Шепель Ю. О. Особливості перекладу тропів М. Т. Рильським у романі О. С. Пушкіна «Євгеній Онєгін» (переклад порівнянь)

РОЗДІЛ VII
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Азарова Л. Е. Методические аспекты в преподавании русского языка как иностранного в Украине

Бедько І. В. Комунікативно-когнітивний аспект в українськомовній підготовці іноземних громадян

Garmash S. V., Sadkovska V. A. Dissеmination of information in the framework of the British Council English for universities project

Зозуля І. Є., Стадній А. C. Формування граматичних навичок в іноземних студентів із дисципліни «українська мова для іноземців» на підготовчому відділенні

Карпiнська Л. Л., Безнiс П. М. Організація диференційованого навчання на прикладі розвитку комунікативних навичок у студентів немовних спецiальностей

Межуєва І. Ю. Метод кейсів у процесі формування професійної комунікативної компетенції студентів немовного вузу

Радкіна В. Ф., Мельниченко Г. В. Індивідуальне читання іноземною мовою як засіб формування лінгвокультурологічного поля студента

Романюк Л. В. До проблеми використання систем машинного перекладу студентами немовних спеціальностей

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"