oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник "Спеціальний випуск"

Одеський лінгвістичний вісник "Спеціальний випуск"

Титульна сторінка

Зміст

Ківалов С. В. Передмова

Абламская Е. В. Повтор как средство художественной выразительности в творчестве Леонида Вышеславского

Ажнюк Л. В. Словесний екстремізм та його лінгвістична діагностика

Аникина И. В. Наименования лиц, занимающихся животноводством, в сельскохозяйственной лексике русского языка ХVI–ХVII вв.

Ануфрієва Н. Д., Дуброва Н. І. Євролект як нова категорія мови права Європейського Союзу

Арешенкова О. Ю. Функціонально-стилістичні різновиди рекламних текстів

Архипенко Л. М. Особливості адаптації запозичень із німецької мови в системі української економічної термінології

Бабій Ю. Б. Сугестивний потенціал сучасного рекламного дискурсу (структурно-синтаксичний аспект)

Бацевич Ф. С. Проблеми предикації й модальності в одивнених художніх текстах

Бибик С. П. Коментар як жанр радіопередач правової тематики в культурі повсякдення

Бісовецька Л. А. Мова засобів масової інформації для дітей і юнацтва

Булах М. Б. Антонімія медійних перифразів

Гроза І. М., Бабятинська, Ю. О., Гусейнова К. С. Особливості формування іншомовної професійної комунікативної компетентності в умовах використання інформаційних технологій

Данильченко І. В. Лінгвокогнітивні методики аналізу синтаксичних конструкцій: нові підходи

Дядищева-Росовецька Ю. Б. Гідроніми як лінгвофольклористичне джерело

Єрмоленко С. Я. Юридичні тексти і прагматика українських засобів масової комунікації

Завальська Л. В. Комунікативна стратегія аргументації в українському політичному дискурсі

Зіневич Л. В., Красавіна В. В. Концепт «війна» у сучасному українському суспільно-політичному дискурсі

Калашник О. В. Комунікативно-прагматичний ефект вживання неозначених займенників в інтимній поезії

Калєтнік А. А. Митна термінологія в системі та поза нею: юрис- та медіалінгвістичний аспект

Караваєва Т. Л., Антуф’єва В. А. Лінгвокультурологічні ознаки категорії «приватність» в англійській, українській та російській мовах

Кісельова А. А. Twitter як новітня царина створення іміджу

Кондратенко Н. В. Тролінг у політичному інтернет-дискурсі: мовні засоби репрезентації

Коць Т. А. Оцінність правових номінацій у мові української періодики

Кочан І. М. Специфіка заголовків «Українського тижня» в аспекті відображення текстової інформації

Кравець Л. В. Метафоpа як засiб твоpення каpтини свiту у мовi ЗМI

Кравченко Л. О., Гелбутовська Г. О. Методи впливу на електорат та їх виявлення в політичному дискурсі

Кульбабська О. В. Функційний потенціал вставних конструкцій у газетно-публіцистичному тексті

Кучма Т. В. Національні стереотипи в українській, польській та німецькій мовах

Лабетова В. М. Референційна інтерпретація категорії означеності/неозначеності в українській мові

Ландер М. А., Спанатій Л. С. Мовні анормативи в сучасному публіцистичному дискурсі

Лефтерова О. М. Маніпулятивні тактики в ситуації мовного спілкування (на матеріалі оригінального латинського тексту поеми Вергілія «Енеїда»)

Ліпкевич О. Б. Семантика індивідуально-авторських неологізмів українських поетів-дисидентів ХХ століття

Мамич М. В. Ціннісно-аксіологічні та жанрово-стильові особливості нарису в публіцистичному контенті журналу «Жінка»

Мартакова А. В. Лінгвокультурний аспект кітчу в художньому дискурсі українського постмодерну

Марчук Л. М. Вербалізація ціннісних підстав успіху в сучасних україномовних засобах масової комунікації

Мішеніна Т. М. Концепт ПРАВДА в мові українського права: лінгвокультурологічний аспект

Молоткіна Ю. О. Нові лексико-семантичні вияви слів іншомовного походження в кримінальній тематиці

Назаренко О. М. Чинник адресата в сучасному українському газетному тексті

Нижникова Л. В. Письмо как текст: письма Хемингуэя в оригинале и переводе

Осіпчук Г. В. Концепт «зовнішність людини» в мовній картині світу Вільяма Сомерсета Моема

Панченко Т. C. Функціонування відантропонімів у мові українських мас-медіа початку ХХІ століття

Пахомова О. А. Концепти «мова», «слово» в буденній свідомості українців

Петрів Х. В. «Україна» та «український» як експліканти семантичного поля концепту «Європа» в публіцистиці Оксани Пахльовської

Поліщук Л. Б. Стилістика вигаданих мов у трилогії Дж. Р. Р. Толкієна «Володар перснів»

Просяна А. В. Синтаксичні особливості українських законодавчих текстів

Ріднева Л. Ю. Кольороназви в народній медичній термінології російської та української мов

Росовецький С. С. Екфрасис: грані індивидуальної манери або прикмета корпоратвиного стилю (на матеріалі автобіографічної прози постсимволістів)

Садовая А. Ю. Концепт «природа» в поэтическом дискурсе М. Лисянского

Сизонов Д. Ю. Фаховий аналіз медійної фразеології в юрислінгвістичному аспекті

Слишинська Г. М. Семантичний потенціал фразеологізмів у судовому дискурсі (на матеріалі захисних адвокатських промов)

Стрій Л. І. Політичний ритуал: вербальні та невербальні складники

Талавіра Н. М. Орієнтаційні звороти англійської мови на позначення способів осмислення діяльності

Туровська Л. В. Українське термінознавство: від зародження до сьогодення

Харитонова Д. Д. Реалізація конфліктного типу комунікативної особистості у політичному дискурсі (на матеріалі «Листа диктатору» Ю. Тимошенко)

Черевченко В. В. Этнософское содержание средневековой классической поэзии: семантика заглавий

Черевченко В. О. Експлікація аксіологічного складника українців у засобах масової інформації періоду Майдану

Черевченко О. М. Концепт «світ» у лінгвопоетиці Олександра Олеся

Чорна О. В. Реалізація антропоцентричного чинника у податковій термінології

Шевченко Л. І. Лінгвістична експертиза медіатексту: критерії фахової аргументації

Шевченко Л. І., Плясун О. М. Імідж України в зарубіжних медіа: лінгвістична аргументація

Шляхова Н. М. Діалогічний характер літературної комунікації

Шматко В. І. Медичний висновок в інтенціях лінгвістичної експертизи

Южакова О. І. Аналіз категорії роду іменника на підставі термінолексики холодильної техніки: когнітивний аспект

Ямчук П. М. Філософія буття української мови в актуальних соціально-гуманітарних відносинах ХХІ століття

Яроцкая Г. С. Аксиосистема экономического сознания в русской линговокультуре

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"