oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №9-2/2017

Одеський лінгвістичний вісник №9-2/2017

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ ІI
РОМАНСЬКІ МОВИ

Гуз О. П. Проблема територіальної варіативності сучасної французької мови

Дегтярьова Є. О. Способи відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній інтрагомодієгетичній оповіді

Кравченко О. В. Методологічні основи дослідження когнітивного дисонансу персонажів у сучасних французьких детективних романах

Кривенець І. В. Своєрідність науково-фантастичного наративу у творчості Бернара Вербера (на матеріалі роману “Le Рapillion des étoiles”)

Кульбіда Д. П. Методологічні засади дослідження англіцизмів у сучасному іспанському туристичному дискурсі

Мартинюк О. М. Фразеологічні одиниці з компонентами-назвами одягу та взуття (на матеріалі французької мови)

Пежинська О. М. Лінгвокультурологічні аспекти французької антропоніміки

Писанова Т. В. Реконструкция и оценка события в полисубъектной среде испанского новостного телевизионного дискурса

Станіслав О. В. Особливості синтаксичної когезії в екзистенціалістському монолозі (на матеріалі повісті А. Камю «Сторонній»)

РОЗДІЛ ІІІ
СЛОВ ’ЯНСЬКІ МОВИ

Акастьолова О. Г. Семантичні особливості мови сучасних ЗМІ (на матеріалі українських інтернет-видань)

Андрєєва Т. М. Перифразовий портрет політичного діяча в українському інтернет-просторі

Арделян О. В. Семантична класифікація фразеологічних одиниць з ономастичним компонентом (на матеріалі слов’янських мов)

Артеменко Г. С. Концептуально-метонімійні моделі творення алогічних фразеологізмів української мови

Беценко Т. П. Текстово-образні універсалії-закінчення як архітектонічні компоненти творів народного героїчного епосу: структура, семантика, поетика (на матеріалі текстів дум)

Бортун К. О. Транспозиційні особливості імператива у сфері способово-темпоральних форм (на матеріалі української мови)

Гарбера І. В. Репрезентація соматичного коду культури концепту «Людина» (на матеріалі фразеології східностепових українських говірок)

Глущенко В. А. Історико-фонетичні дослідження О. О. Потебні в оцінці М. М. Соколова

Климентова О. В. Медіареальність релігійної комунікації в Україні

Костич Л. М. Речовинні прикметники як засіб категоризації світу в праслов’янській і давньоукраїнській мовах

Луковенко Т. О. Тематичний розряд термінів на позначення гомеопатичної лікарської сировини

Магрицька І. В. Вербальний компонент обряду комори у східнослобожанських говірках Луганщини

Майстренко С. В. Використання мовних засобів маніпулятивного впливу в судовій промові (на матеріалі української мови)

Маслова Н. Е.
Нейронная сеть Doc 2vec в задаче автоматического определения тональности текстов
социально-сетевого дискурса (на материале русского языка)

Мікрюкова К. О. Дієслівні дистрибутивні моделі лексеми «місто» в художній прозі постмодерністів (на матеріалі української мови)

Привалова С. П. Гуманістичні ідеї в романі «Людина біжить над прірвою» І. Багряного

Рибалка Я. І., Степаненко О. К. Когнітивний складник у формуванні комунікативної компетентності особистості (на матеріалі української мови)

Сербина Т. Г., Чеберяк А. Н. Парцелляция в языке современных газет: структурно-грамматические особенности (на материале русскоязычных газет Украины)

Серебрянська І. М. Аксіологічні акценти освітніх номінацій СЕСІЯ, СТИПЕНДІЯ, ДИПЛОМ, ЗНАННЯ
в мовній свідомості українського студентства

Смолянская А. И. Ритм и его влияние на восприятие терапевтического текста (на материале русскоязычных Интернет-ресурсов)

Собецька Н. В. Мовні стереотипи гендерної ідентичності (на матеріалі української мови)

Хвіщук О. В. Нововолинські прізвища з неоднозначною словотвірною мотивацією (літери Б–Ж)

РОЗДІЛ ІV
СХІДНІ МОВИ

Ілюхін О. М. Передумови становлення індонезійської мови

O. Ch. Kshanovsky Bᾱbᾱ and other “strange” Persian kin words: areal approach

Мерзлюк Д. О. Формування та розвиток системи аспектуальних показників у китайській мові

Цимбал С. В. Концепти ПРОСТІР (空间), ЧАС (时间) ТА ЧАС-ПРОСТІР (时空) у китайських фразеологічних одиницях чен’юй крізь призму метафори

Шулькевич О. С. Лінгвокультурна специфіка метафор у промовах турецьких політиків

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"