oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №9-1/2017

Одеський лінгвістичний вісник №9-1/2017

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ І
ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Акішина М. О. Щодо методики дослідження образності англомовного поетичного дискурсу ХХІ століття

Андріїшина К. І. Конструювання індивідуальної авторизації в англомовних журнальних статтях

Андрусяк І. В. Англійська новітня лексика сфери сімейного життя

Артеменко Ю. О. Дискурсотвірний потенціал стратегії неввічливості в англомовному діалогічному дискурсі

Боднар О. М. Методологічні засади лінгвістичного аналізу німецької фахової мови екології

Будій З. І. Ітеративність як умова функціонування перформативних мовленнєвих актів (на матеріалі англійської мови)

Ганжело С. М. Субституція як засіб структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць
німецької мови

Горбач О. В. Атрибутивні неологізми-композити лексики маркетингу (на матеріалі сучасної німецької мови)

Гринюк О. С. Семантична категорія дії та її репрезентація в семантичних структурах афіксів сучасної німецької мови

Гриняк О. О. Актуалізація імплікатів на фонографічному рівні поетичного тексту (на матеріалі американської поезії ХХ–ХХІ століть)

Давидюк Ю. Б. Вербалізація архетипних концептів FIRE / ВОГОНЬ І WATER / ВОДА в ідіостилі Рея Бредбері

Dyachenko G. F., Tsynovaya M. V., Sirotenko T. V. The verbs of common lexical layer in the texts of scientific style “аcoustics and ultrasonics”

Єсипенко Н. Г. Лінгвостатистичні методи у вивченні вербалізованих англійських художніх концептів

Запоточна Л. І. Вплив грецьких і латинських терміноелементів на формування англійських термінів фахової мови кардіології

Івасишин М. Р. Феномен мультимодальності в коміксах (на матеріалі англійської мови)

Іщенко Н. Г. Семантичні зв’язки в системі однокореневих утворень сучасної німецької мови

Камінська М. О. Прагматичний аспект імпліцитної негативної оцінки комуніканта (на матеріалі англомовного діалогічного дискурсу)

Капинус Е. Л. Элементарные и цельные предложения в правовом дискурсе (на материале англоязычной документации по решениям административного трибунала международной организации труда)

Коваль Н. Є. Лексичний склад та термінологічний інструментарій англомовного судового дискурсу

Kovbasyuk L. A. Deutsche Korpora der internetbasierten und mobilen Kommunikation

Козубська І. Г. Семантичні відношення між мовними одиницями (на матеріалі англійських монографій з інформаційних технологій)

Коломийська І. А.Особливості вживання фразеологічних одиниць у різногендерному мовленні (на матеріалі німецьких газетних статей щоденного видання “Süddeutsche Zeitung”)

Короткова Л. В. Синестезійність як один із принципів архітектоніки англомовного креативного дискурсу

Кравченко В. Л. Функціонування політичних метафор із концептом «Європа» в англомовному євроінтеграційному дискурсі

Купчишина Ю. А. Когнітивна природа метафоричних перетворень в англомовних художніх текстах

Кучеренко І. В. Структурно-семантичні, когнітивні та комунікативні особливості функціонування відфраземних дериватів у публіцистичному дискурсі німецької мови

Луньова Т. В. Лінгвокогнітивна динаміка абстрактного – конкретного у семантиці метафоричного терміна “directed motivational currents” (на матеріалі робіт професора Золтана Дьорнеї)

Макарова О. А. Комунікативно-прагматичний потенціал образності австралійських художніх текстів

Мартинів О. М. Психонетичність і етноцентризм як основні принципи дослідження фразеологізмів у поліпарадигмальному просторі сучасної мовознавчої науки

Матвієнків О. С. Узуальні й оказіональні трансформації семантики фразеологізмів англійської мови в художньому тексті доби постмодерну

Mykytiuk I. M. System of lexical nomination in author’s discourse

Михайлюк Н. П. Языковые средства гендерной идентификации зоонимов в авторских сказках О. Уайльда

Мікула О. І. Репрезентація емотивного концепту ГНІВ (на матеріалі англомовної малої прози)

Морозова І. І. Моно- й кросгендерні комунікативні ситуації англомовного жіночого дискурсу ХІХ і ХХІ століть

Морозова Л. І. Німецькомовний епістолярій Фелікса Мендельсона Бартольді періоду італійських гастролей 1830–1831 років: типологічний аспект

Найдеш О. В. Фоносемантичний аналіз прозових текстів (на матеріалі німецькомовної літератури)

Неврева М. Н., Дьяченко Г. Ф., Топчая Н. И. Взаимосвязь статистических и лексических особенностей именных суффиксальных морфем в текстах научного функционального стиля (на материале английских текстов по химическому машиностроению, автомобилестроению и электротехнике)

Нідзельська Ю. М. Реалізація образного компонента єврейського концепту ШАББАТ засобами сучасної англійської мови

Овсієнко Л. О. Комунікативно-прагматична організація німецькомовного Інтернет-дискурсу

Оксанич М. П. Функціонування підрядних причинових сполучників у середньоверхньонімецькій мові

Петлюченко Н. В. Кинетическая специфика инспиративного дискурса харизматических политиков современной Германии

Потапова Р. К., Потапов В. В., Комалова Л. Р. Гендерные особенности воспринимаемого просодического образа «агрессор »

Почтарук Г. Я., Зайцева О. Ю., Хуторная А. А. Реализация семантической структуры английского существительного SYSTEM в текстовом корпусе «Автоматизация теплоэнергетических процессов»

Прима В. В. Особливості словникових дефініцій термінологічного поля «туризм» (на матеріалі англійської мови)

Просяннікова Я. М. Створення тривимірного простору адресанта засобами індексальних художніх порівнянь (на матеріалі англомовних канадських поетичних творів)

Рубанець Т. В. Семантичні моделі конверсії в англійській мові (на прикладі вербалізаціЇ N → V)

Сергієнко В. Л. Теоретичні основи ідентифікації лінгвокультурних концептів PRIDE і NOBILITY в британській мовній картині світу

Sereda N. A. Sprach- und Redebesonderheiten von morphologisch-stilistischen Mitteln in den Werken von Th. Thiemeyer

Сітко А. В., Струк І. В. Комунікативне навантаження риторичних запитань (на матеріалі англомовної художньої прози)

Скриннік Ю. С. Еколінгвістичні виміри зміни соціальних ролей мовців у англомовному побутовому дискурсі

Томнюк Л. М. Номінативне поле концепту GEFÄNGNIS як сукупність мовних засобів його вербалізації

Фоменко Е. Г. Вербализация контекста-текста-подтекста в «Двух щеголях» Джеймса Джойса

Чрділелі Т. В. Мовні засоби вираження категорії оцінки в англомовному політичному дискурсі

Щербак О. М. Вербалізація суспільних топосів у текстах німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект

Юровських К. А. Методологічні засади соціокогнітивної парадигми дослідження комунікативного непорозуміння в англомовному діалогічному дискурсі

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"