oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №7/2016

Одеський лінгвістичний вісник №7/2016

Титульна сторінка

Зміст

ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Андрєєва І.О. Мультимодальний аналіз дискурсу: методологічна основа та перспективи напряму

Бабич В.І. Лінгвокогнітивний аналіз засобів вираження ліричного Я в поетичних ідіодискурсах Р. Фроста та К. Сендберга

Бардіна Н.В. Англійські антропоніми в психолінгвістичному епістемологічному просторі

Бердіна О.О. Методика опису семантики дієслів з градаційним компонентом в англійській мові

Biletska I.O. Communicative and functional features of paraphrase in the England journalistic texts

Борис Д.П. Феномен фонетической мимикрии в английских неосленгизмах начала ХХІ века

Глущенко О.В. Функціонування середньоверхньонімецьких дифтонгів на прикладі твору «Das Nibelungenlied» («Пісня про нібелунгів»)

Гурбанська С.О. Джерела інтертекстів у постмодерністському художньому дискурсі

Домнич О.В. Английский язык как полинациональный лингвальный феномен

Забужанська І.Д. Перцептивний аналіз просодичних характеристик сучасного поетичного мовлення (на матеріалі американських віршованих текстів)

Загребельная Н.В. Номинативный аспект лексико-семантического поля «водное транспортное средство» (на материале англоязычных номинаций круизных лайнеров)

Кириченко Т.С. Етапи та методи дослідження дискурсивної реалізації явища перебивання в сучасному англомовному діалогічному дискурсі

Кійко C.В. Омонімія в світлі когнітивного оператора норми (на матеріалі сучасної німецької мови)

Ковбаско Ю.Г. Кореляція категорій модальності та дейксису у процесі формуванні «загального» значення лексичних одиниць в сучасній англійській мові

Козак С.В. Роль фреймових структур на позначення природи у відображенні почуттів людини в німецькомовному поетичному дискурсі

Котова І.А. Антропоніми-номінації героя та антигероя в американському кінодискурсі

Міщенко Т.В. Фразеологічні одиниці орієнтаційно-просторової семантики в сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний аспект

Нижникова Л.В., Доленко Л.В. Семантические типы и композиционно-речевые особенности делового юридического письма (на материале английского языка)

Павленко Н.О. Гендерний компонент у структурі та семантиці англійських ідіом – номінацій людини за родом діяльності

Павлюк Х.Т. Художні символи в молодіжному романі-дистопії Сьюзен Коллінз “The hunger games”

Редька І.А. Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі

Романова Н.В. Словарная семантика немецкоязычной лексемы Zorn: диахронический аспект

Сорокіна Л.Є. Комунікативно-прагматичний рівень мовленнєвої маніпуляції в англомовному діалогічному дискурсі: соціальна ситуація «флірт» (гендерний аспект)

Сташко Г.І. Образ матері в американському пісенному фольклорі: лінгвостилістичний та лінгвокультурний аспекти

Четверікова О.Р. Форми реалізації мовлення тінейджерів (на матеріалі роману Джоан Ролінг «Гаррі Поттер і кубок вогню»)

Шепітько С.В. Аксіологічні характеристики англомовних прислів’їв: питання теорії

Щербак О.М. Аргументативні стратегії структурування текстів німецькомовних інтернет-новин

Юлинецкая Ю.В. Дефиниционные разделы как основа интерпретационных блоков международных нормативно-правовых актов (на материале англоязычных версий международных нормативно-правовых актов)

РОМАНСЬКІ МОВИ

Дегтярьова Є.О. Методика дослідження способів відтворення внутрішнього мовлення персонажів у французькій мінімалістичній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття

Космацька Н.В. Засоби вираження темпорального дейксису у гетерогенному тексті (на матеріалі французької мови)

Морошану Л.И. «Италиянский букварь» Александра Мараки (Одесса, 1831–1832) как памятник итальянской лингводидактической литературы

Панчишин Н.З. Латинські темпоральні ад’єктиви: ознаки та функціонування

Станіслав О.В. Структурно-композиційні особливості синтаксичної когезії в сучасній французькій мові

Удовенко І.В., Подворна Л.А., Арделян М.В. Комбінаторні можливості адвербіальних інтенсифікаторів (на матеріалі французької мови)

СЛОВ’ЯНСЬКІ МОВИ

Ковтун О.В. Особливості експлікації приєднувального семантико-синтаксичного відношення аналітичними сполучними комплексами (на матеріалі української мови)

Крисенко Т.В., Суханова Т.Є. Проблема білінгвізму та лексико-семантична інтерференція як ознака мовної ситуації в сучасній Україні на прикладі лінгвокультурної ситуації Харкова

Масловська Т.О. Стилістичні фігури в поезіях Василя Симоненка

Немировська О.Ф. Функціонування алюзивних власних назв у художньому контексті (на матеріалі роману О. Т. Гончара «Твоя зоря»)

Олексенко І.П. Хронотоп як елемент структури віртуального дискурсу

Піскунов О.В., Рябініна І.М. Реконструкція прамовних станів у студіях учених казанської школи та українських учених 30-х рр. ХХ ст.

Попов С.Л. Дифференциация нерегулярных грамматических вариантов перцептивно-аргументационным методом: синтаксические варианты «видно деревню – видна деревня», «слышно песню – слышна песня»

Романова О.К. Вариативность на грамматическом уровне в языке газеты (на материале современной украинской прессы)

Топчій Л.М. Експресивно-стилістичний потенціал вставлених конструкцій в україномовному газетному дискурсі

Шепель Ю.А. Менталитет при формировании национального характера

Юган Н.Л. Аксиология времени: лингвокультурологический аспект (на материале пословиц В. Даля)

СХІДНІ МОВИ

Tomay Ramazan Hasan Manifestation of ancient Turkish mythological meetings in Kumuk epics

Кравченко О.О. Роль мережі Інтернет у формуванні молодіжного китайського сленгу

Цимбал С.В. Категорії темпоральності та локативності в мовній картині світу китайського етносу

КОНТРАСТИВНА ЛІНГВІСТИКА

Ван Ицзинь Колоратив «белый»: специфика национально-культурной информации в китайском и русском языках

Вікторова Л.В. Особливості процесу номінації в румунській та слов’янських мовах

Колесник О.С. Лінгвокультурні й лінгвосеміотичні особливості вербалізації концепту-міфологеми ДРАКОН

Манакін В.М. Універсальні смисли мови та ноосфера

Правдун Т.О. Структурно-морфологічний аналіз репрезентацій функціонально-семантичного поля «кордон» / “border” в українській та англійській мовах

Чобан О.С. Лексико-синтаксические особенности законодательных текстов во французском и украинском юридических дискурсах (контрастивный анализ)

Якубовська Н.О. Генетична спорідненість українських і французьких превербів та специфікація їхніх функцій

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ

Алексєєв М.Е., Алексєєва Л.І., Синьова Т.В. Особливості підготовки перекладачів-синхроністів

Боднар О.Б., Ничко О.Я. До питання автентичності перекладної поезії (на прикладі вибраних балад та віршів І. Драча)

Загородня Л.З. Когнітивна модель як оптимальна модель репрезентації артикля в цільовому тексті

Коваленко И.Н. Языковые трансформации в современных переводах научных текстов как социолингвокультурная проблема

Новікова К.О. Методи відтворення стилістичних фігур і тропів у процесі перекладу художніх текстів (на матеріалі роману Е. А. По «Падіння дому Ашерів»)

НОВИНИ, АНОНСИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Бабелюк О.А. Міжуніверситетський круглий стіл «англійська мова у ХХІ столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур»

РЕЦЕНЗІЇ

Єнікєєва С.М. Рецензія на монографію Я. В. Бистрова «Англомовний біографічний наратив у вимірах когнітивної лінгвістики і синергетики»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"