oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №6-2/2015

Одеський лінгвістичний вісник №6-2/2015

Титульна сторінка

Зміст

Вєтрова Е.С. Мовленнєвий етикет у дзеркалі монотеїстичних вірувань українців і лезгинів

Демчук А.И. Средства вербализации сочетаемости просодических характеристик речевого голоса в современном английском языке

Жихарєва О.О. Екоконцепт ШЛЯХ ПРАВЕДНОСТІ в англомовному біблійному дискурсі: наративний аспект

Задерій І.Ю. Ефект саспенсу й вирішення його драматичних репрезентацій

Ірчишина М.В. Наукова рефлексія партиципа в граматичній традиції

Коваль Н.Є. Граматичні засоби реалізації аргументації в судовому дискурсі

Ковбаско Ю.Г. До проблеми вивчення дієслівних двоконституентних конструкцій

Кравцова І.І. Становлення англійської фразеології в спортивному дискурсі

Lange А. Comics im Deutschunterricht

Ланина А.Н. Фразеологизмы с зоосемизмами, восходящие к литературным источникам (на материале русского и немецкого языков)

Mykhaylenko V.V. Correlation of the intended and referential meanings

Моргунова О.О. Каузативні посесивні дієслова із семантичною ознакою кількісної характеристики об’єкта

Оніщенко Н.А. Естетична функція ептонімів-вербалізаторів концепту LIEBE/КОХАННЯ в креолізованому жанрі скрапбукінгу

Панченко С.А. Развлекательный теледикурс в матрице дискурсов русского языка

Поворознюк Р.В. Громадський переклад у системі усного медичного перекладу

Приходько Г.І. Аксіологічні параметри фразеологічних одиниць

Семашко Т.Ф. Перцептивний і неперцептивний зміст етнокультурних стереотипів смакового модусу сприйняття

Скалевська Г.О. Особливості перекладу конкретних поезій, побудованих за принципом семантико-інтерпретаційної свободи

Скрипнік І.Ю. Етнічний стереотип як складова національної ідентичності

Смоляна Т.А. Комунікативні стратегії й тактики, реалізовані максимами Й. В. Ґете в публіцистичному дискурсі

Соколов Д.П. Развитие семантики политически релевантной лексемы AKTIVIST в немецкоязычном публицистическом дискурсе

Стаднік І.О. Опозиція «свій/чужий» у складі концепту WAR/ВІЙНА (на матеріалі поетичних творів, присвячених військовим подіям в Україні, та англомовних перекладів)

Суддя А.М. Симетрія та асиметрія контекстуальних синонімічних іменних груп у німецькомовному публіцистичному дискурсі: когнітивний аспект

Суима И.П. Особенности формальных респонсивных предложений в английском языке

Тараненко О.В. Оцінні прагматоніми в британському та американському варіантах англійської мови

Ткачівська М.Р. Молодіжний сленг і його класифікації

Томчаковська Ю.О. Лінгвокультурна адаптація концептів CHARM і ЧАРІВНІСТЬ в англійській та українській картинах світу

Українець Л.Ф. Естетика психологічно мотивованих фонетичних одиниць (на матеріалі української поетичної мови ХХ – ХХІ ст.)

Федоренко Л.В. Принципи перекладу заголовків медійних текстів

Фоменко Е.Г. Скольжение темпомиров в языке Джеймса Джойса

Хуторцова М.І. «Крест святой веры» – константа русского лингвоментального пространства

Чуча П.О. Постреволюційна Україна у французькому політичному медіадискурсі

Швець О.В. Структурні типи номінативних речень у різноструктурних мовах

Шепель Ю.А. Мотивационные связи и типы отношений в словообразовательных рядах между однокорневыми производными при параллелизме

Шкворченко Н.М. Ієрархічні особливості офіційно-ділового спілкування

Юган Н.Л. Лингвострановедческий аспект обучения иностранных студентов русскому языку сквозь призму лингвокультурологического наследия В. И. Даля

Яцків Н.Я. Вербальна репрезентація звукових образів у творах братів Ґонкурів та Івана Франка

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"