oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №6-1/2015

Одеський лінгвістичний вісник №6-1/2015

Титульна сторінка

Зміст

Анохіна Т.О., Швачко С.О. Статус лакуни в парадигмі метазнаків категорії НІЩО

Головач Т.М. Тематична диференціація екзотизмів у текстах сучасних англомовних газет

Дребет В.В. Синергетика декодування іменників у структурі простого та складного речення німецької мови

Эйгер Г.В. Фасцинация и девиантность

Забужанська І.Д. Обґрунтування класифікації англомовних віршованих текстів постмодернізму

Кірковська І.С. Когнітивна модель категорії футуральності на матеріалі французької мови

Клименко Т.А. Лексическое наполнение современной лирики (на материале стихотворений Ю. Соломоновой)

Ковалевська Т.І. Графічні засоби пунктуації в системі параграфемних засобів стилістики сучасного англомовного художнього дискурсу як експлікатори інтонації мовлення

Коваль А.В. Способи відтворення когнітивних і прагматичних ознак слів у перекладному словнику (на матеріалі понять політичної сфери діяльності)

Козловський В.В. Лінгвопрагматичний та лінгвокультурний аспекти інтерпретації німецького кон’юнктива

Ладика О.В. Методологія дослідження лінгвокультурного концепту AMERICAN DREAM

Лазебна О.А. Прислівники та дієприслівники оцінки в сполученні з лексико-семантичною групою дієслів зорового сприйняття в сучасній німецькій мові Німеччини та Австрії

Лут К.А. Гіпербола як засіб прагматичного впливу в англомовному економічному дискурсі

Мала Ю.В. Функційно-стилістичні типи питальних речень у сучасних політичних текстах

Матузкова Е.П. Культура как ключевое понятие лингвокультурологии ХХІ столетия

Немировська О.Ф. Експліцитні функції заголовка як центру художнього контексту

Новаковська О.М. Поняття «кровні узи» в структурі англомовного концепту BLOOD

Панченко Е.И. О понятии лингвистической компрессии на начальном уровне говорения

Пільгуй Н.М. Стильові риси англомовного наукового агротехнічного дискурсу

Просяннікова Я.М. Специфікація співвідношення порівняння та метафори в англійській мові

Репех Н.В. Роль семантики початку та кінця в репрезентації іміджу України в англомовному медіадискурсі: когнітивно-риторичний аспект

Сердюк О.В. Теоретичні засади анімалістичних концептів в англійській мові

Степанов Є.М. Українські запозичення в лексиці та фразеології російського мовлення Одеси

Стецик Т.С. Стратегія персуазивності в політичному дискурсі Джона Маккейна (на матеріалі дебатів)

Тараненко К.В. Прагмалінгвістичне дослідження індивідуальної мовленнєвої поведінки (на матеріалі антонімічної системи української мови)

Тендітна Н.М. Експресія смерті в романі Є. Пашковського «Вовча зоря»

Федор Х.Я. Галерея жіночих образів у поліаспектній творчій палітрі Василя Ткачука

Ханикіна Н.В. Мотиваційна основа дієслів зі значенням зовнішнього й внутрішнього станів суб’єкта

Ходоренко А.В. Внутренняя форма ономастических единиц в теории прототипов когнитивной лингвистики: общие вопросы

Цуркан М.В. Граматична репрезентація діалектизмів у художній оповіді

Черхава О.О. Апробація методики реконструкції в наукових працях різних часів

Шапочка Н.В. Концептуальный домен ЧЕЛОВЕК в текстах немецких народных песен

Школьна Н.О. Німецька фахова мова промислової автоматизації в структурі загальнонаціональної мови

Юмрукуз А.А. Інтонація мовленнєвих актів повної й неповної згоди в діловому діалогічному дискурсі

РЕЦЕНЗІЇ

Шляхова Н. Культура новітніх українських спільнот за кордоном у вимірі фольклористичних досліджень

Петлюченко Н. Рецензія на монографію В. А. Ущиної «Позиціонування суб’єкта в англомовному дискурсі ризику: соціокогнітивний аспект»

НОВИНИ, АНОНСИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Хроніка. Міжкафедральний науковий семінар «контрастивні лінгвістичні студії»

Gesture and speech in interaction

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"