oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №5-2/2015

Одеський лінгвістичний вісник №5-2/2015

Титульна сторінка

Зміст

Бойко І.І. Абревіація як спосіб творення термінів в галузях естетичної медицини та косметології

Бритвін Д.В. Фреймове моделювання домену маргінальна людина та його вербалізація (на матеріалі французьких романів): предметний фрейм

Васильченко О.В. Особливості відтворення композиційної структури англомовних зовнішньоекономічних договорів українською мовою

Вінтонів М.О. Складносурядні речення в аспекті актуального членування

Гарлицька Т.С. Динаміка та соціолінгвістичні особливості розвитку мови міського ареалу

Глущук-Олея Г.І. Еволюція заперечення у деяких мовах романського ареалу

Давиденко А.О. Структурно-семантичні особливості лексичного матеріалу науково-технічної літератури та його переклад

Дельва О.В. Художній образ «маленької людини»: когнітивно-комунікативний підхід

Доскоч І.О. Постмодерністська природа художнього гіпертексту

Єфименко Т.М. Засоби вираження лінгвістичних категорій фантастичного, містичного, таємничого в англійських готичних романах XVIII ст.

Зроднікова К.В. Найменування меблів як частина лексичної системи позначення предметів штучного походження в англійській та українській мовах

Климентова Е.В. Суггестивное мотивирование платежных решений в сфере спортивных услуг

Коваль Л.М. Семантико-синтаксична основа головного компонента вокативного речення в українській мові

Козак С.В. До питання про поняття «суб’єктивність» як об’єкта лінгвістичних досліджень

Коляса О.В. Критерії виокремлення ігрового абсурду та методологія його вивчення у лінгвопоетиці

Коккіна Л.Р. Прагматика пасивних прикметників у франкомовному інтернет-дискурсі

Корсун О.В. Амбієнтні безсуб’єктні речення в англійській та українській мовах

Кузьменко Ю.С. Вплив західноєвропейської модерністської естетики на ранню творчість Танідзакі Джюн’ічіро

Лектоваров К.С. Ядерно-медиальная зона номинативного поля концепта SECURITY

Лісна М.І. Комплексний метод лексикографічного опрацювання реалій

Максименко Е.В. Отличительные черты англоязычного шахматного дискурса

Марчишина А.А. Актуалізація поняття «гендерна ідентичність» у постмодерністському дискурсі

Назаревич Л.Т., Гавдида Н.І. Професійний та молодіжний жаргони: особливості вживання у студентському середовищі

Новосельцева І.В. Природа поля зі статичними компонентами у лінгвальних гештальтах інвестування vs инвестирование

Охріменко В.О. Ономатопеїчна лексика як предмет лінгвістичного дослідження (на матеріалі сучасної корейської мови)

Паночко М.М. Лексичні особливості української юридичної термінології початку ХХ століття

Потенко Л.О. Методологія дослідження емотивності німецьких фразеологічних дериватів

Румянцева Е.А. Креолизация вербальных и визуальных метафор в реализации стратегии убеждения

Савченко А.В. Словосочетание как разновидность текста улицы

Савчин Н.Б. Творчість Романа Андріяшика в рецепції радянської критики

Сарміна Г.Л. Інноваційні мовні явища в німецькомовних шантажних листах

Скриль О.І. Лінгвокультурна особистість блазня (на матеріалі творів У. Шекспіра)

Слізченко С.В. Британські фразеологізми з семантичним компонентом марновірство/забобон: когнітивно-семасіологічний підхід (на матеріалі британського варіанту англійської мови)

Стацюк Р.В. Калькування як засіб творення нових терміноелементів (на матеріалі військової термінології сучасної арабської літературної мови)

Субота Л.А. Комунікативний підхід до навчання професійно-орієнтованому читанню іноземних студентів у немовному ВНЗ

Томахів М.В. Англомовний науковий дискурс: сучасний стан та перспективи подальших досліджень

Тьопенко Ю.А. Місце і роль Прообразу України в англомовному рецептивно-інтерпретативному дискурсі української літератури

Форманова С.В. Прикметники на позначення негативної оцінки: асоціативний експеримент

Ходоренко А.В. Фронезис или эффективное суждение? Нарративные исследования: общие вопросы

Циновая М.В. Влияние экстралингвистического фактора на формирование модальной глагольной конструкции типа «модальный глагол + be+ прилагательное» (на материале текстов научно-технического дискурса)

Шкамарда О.А. Маркери особистісної ідентичності в англомовному Інтернет-блозі

Януш Х.М. До проблеми вивчення ідеологічної складової концепту БАТЬКІВЩИНА в німецькій мові

Lypska I.I., Glynska O.M. Social and cultural peculiarities of French lexis in the administrative and law area and criteria of its usage by communicants

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"