oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №5-1/2015

Одеський лінгвістичний вісник №5-1/2015

Титульна сторінка

Зміст

Бобаль Н.Р. Основні композиційно-структурні особливості текстів ЗМІ

Борис Д.П. Продуктивність телескопних неосленгізмів початку ХХІ сторіччя крізь призму морфотактичного підходу

Буць Ж.В. Образно-символічний простір розгортання текстового концепту ЖІНОЧНІСТЬ у французьких соціально-побутових романах ХІХ-ХХ століть

Вербицька Н.В. Вплив залученості на регулювання референційного коду

Гайданка Д.В. Лінгвокреативність та її роль в оказіональному словотворенні

Гідора-Шишковська А.Л. Характерні риси правового євролекту як фахової мови

Головащенко Ю.С. До питання внутрішньої організації семантичного поля: принципи, проблеми, шляхи вирішення

Дакі О.А. Семантика та лексикографічне опрацювання морського терміна порт

Деркач В.В., Кулікова Т.В. Мовна експресія риторичних звертань (на прикладі українського та кримськотатарського пісенного фольклору)

Довбенко Л.В. Вербалізація образу ненадійного наратора (на матеріалі оповідання Едгара По «The tell-tale heart»)

Єловська Ю.В. Реалізація табу в діловому дискурсі (на матеріалі ділового мовлення українців)

Жигоренко І.Ю. Відбиття віку автора у тексті: постановка проблеми

Заблоцький Ю.В. Аналіз передвиборчих промов кандидатів у президенти США у 2012 році (М. Ромні та Б. Обама)

Ковалевська Т.І. Стилістичні функції графо-фонемних засобів комбінаторики сучасних англомовних постколоніальних художніх текстів

Ковтун О.В. Функції повторів у діалогах професійного дискурсу «радіообмін цивільної авіації»

Кокнова Т.А. Аналіз морських фразеологізмів у компаративному аспекті

Корпало О.Р. Іменник у позиції суб’єкта як засіб вираження категорії синтаксичної особи в українській і польській мовах

Кшановський О.Ч. Графічні, фонетичні та фонологічні проблеми гамзи в сучасній перській мові

Любимова Ю.С. Засоби і способи вираження категорії модальності в сучасній китайській мові

Магеррамова М.А. Семантико-синтаксична класифікація термінів-композитів у німецькій мові

Мікава Н.М. Вербалізація концепту HAIR в англійських тлумачних словниках

Мороз Т.Ю. Семантико-граматична асиметрія в системі морфологічної категорії числа абстрактних іменників

Нетреба Е.С. Репрезентация концепта SEASONS в произведении А. Картер «Лесной царь» («The Erl-King»)

Оруджева С.Э. Цветообозначения как элементы концептуальной картины мира испанцев и украинцев

Панасенко К.О. Відтворення символіки контакту (вертикальний вимір) в українських та російських перекладах англомовної поезії XIX–XX ст.

Потапенко С.И. Сопоставительная когнитивная риторика: в поисках TERTIUM СOMPARATIONIS

Приступа Т.І. Українські та російські мовознавці про розвиток граматичної будови східнослов’янських мов

Сабадаш (Плисак) Д.В. Структура терміноконцепту MEDICINE у світлі лінгвокогнітивних досліджень

Савченко А.Л. Особливості конструкцій локативних складнопідрядних речень

Сардарян К.Г. Відновлення рідної мови як національної святині в контексті літературного процесу періоду «хрущовської відлиги» (на матеріалі творчості І. В. Жиленко)

Сіленко Н.В. Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу

Скрильник С.В. Запобігання інтерференції у професійно-орієнтованому усному перекладі

Слободян О.В. Географічні терміни на позначення низини в східнослобожанських говірках Луганщини

Стойкова Г.Г. Основні аспекти щодо мовної стійкості в Україні

Талавіра Н.М. Орієнтаційні звороти англійської мови: лінгвокогнітивна основа класифікації

Троєглазова М.М. Походження юридичної термінології сучасної арабської літературної мови

Фокша Ю.О. Вербалізація лінгвокультурного концепту perfecciуn/досконалість в іспанській та українській мовах (контрастивне дослідження)

Фоменко Е Г. Методология исследования индивидуально-авторской концепции писателя

Ходоренко А.В. Общие вопросы типологического изучения номинации групп лиц

Чернякова В.А. Гендерные особенности женского испаноязычного и украиноязычного политического дискурса

Шепель Ю.А. Общая теория систем и вопросы симметрии и асимметрии

Кantur К.А. Historisch-vergleichende Methode in der europдischen Sprachwissenschaft der ersten Hдlfte des 19. Jahrhunderts: Grimmsches Gesetz

Lange А. Praktische Landeskunde – Erfahrungen und Unterrichtsaufbau fьr das Thema „Zeitungskunde”

Наші автори

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"