oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №4/2014

Одеський лінгвістичний вісник №4/2014

Зміст

Титульна сторінка

Передмова

Аладько Д.О. Номінації артефактів в аспекті категоризації матеріального світу

Баньоі В.Ф. Закарпатські мікротопоніми басейну річки Ужа, мотивовані антропонімами

Бегаль О.В. Когнітивне моделювання пам’яті автоматичних діалогових систем

Варешкина Н.В., Смирнова Н.Н., Кононова Н.В. Обучение иностранному языку в контексте диалога культур

Васильченко Е.Г. Вариативность фонемы |r| в национальных вариантах немецкого языка в Германии, Австрии и Швейцарии

Васильченко О.В. Лексико-грамматические особенности перевода англоязычных внешнеэкономических договоров

Войцехівська Н.К. Конфлікт чи враємопорозуміння?

Вуколова Е.В. Питтсбургский диалект: фонетические, лексические и грамматические особенности

Галянт Г.В. Интонационные характеристики речи представителей афроамериканского английского с учетом социально-территориальной принадлежности

Голікова Н.С. Прагматичний компонент у структурі контексту синонімів (на матеріалі роману П. Загребельного «Зло»)

Головач Т.М. Генетичні особливості екзотизмів у текстах сучасних англомовних газет

Град Н.Я. Сучасні мультимодальні студії: модальна лінгвістика та мультимодальна стилістика

Гудманян А.Г., Струк І.В. Відтворення фонографічних аномалій діалектного мовлення в перекладі (на матеріалі творів Марка Твена та їх перекладів українською і російською мовами)

Гузак А.М. Типологічні особливості вживання прецедентних імен у політичній ораторській промові (на матеріалі промов американских президентів)

Гуменюк Т.І. Історія термінології та терміни в сучасній телевізійній фаховій мові

Данилюк С.С. Створення текстів англомовних персональних інтернет-сторінок сучасних лінгвістів: структурний аспект

Державецька І.О. Глютонічний дискурс: лексикографічний аспект

Домброван Т.И. Заимствование как проявление анизотропии языковой системы

Жох І.П. Емотивні фразеологічні одиниці з компонентом corazуn в іспанській мові

Загороднюк А.С. Способи передачі понять, позначуваних терміном «law», українською мовою (на матеріалі текстів із публічного права)

Зеленцова В.Н. Языковая репрезентация света как интенсификации художественного пространства в оригинале и переводе художественного текста (на материале новеллы Г. Джеймса «Мадонна будущего»)

Игина З.А. Топика готической традиции в нарративе: теоретическое обоснование терминологического ансамбля «топика, готическая традиция, нарратив»

Иванченко А.В. Структурно-композиционные особенности экфрасисных комплексов в художественном тексте

Калинюк Н.М. Заміна компонента як продуктивний прийом структурно-семантичної трансформації фразеологічних одиниць в українському медіа-дискурсі початку ХХІ століття

Кантур К.А. Закон Востокова: лингвоисториографический аспект

Клименко Т.А. Культурные коннотации как элементы, создающие особенности языковой картины мира

Кобзар О.І. Алітерація як явище лінгвопоетики (на матеріалі німецькомовних текстів)

Ковальова Т.П. Стратегія конфронтації в політичному дискурсі (на матеріалі слоганів німецької та української політичної реклами)

Кондратьева Г.Н. Формально-семантические типы комплексных номинаций научно-технических текстов

Корягіна А.Ю. Аннолект службовців Німеччини у фоностилістичному розрізі

Кравченко Н.К. Нарратив как дискурс: категории, функции, методы исследования в ракурсе современного дискурс-анализа

Кріпак Ю.В. Реалізація мовленнєвої агресії в конфліктному та агресивному дискурсах

Кшановський О.Ч. Топікалізація та кінцева позиція дієслова в системі морфологічного типу перської мови

Ладыненко А.П. Особенности функционирования иноязычных вкраплений в различных коммуникативных ситуациях

Лещенко А.В. Лингвистические трактовки дискурса: интеракциональный аспект

Лютянська Н.І. Ситуація кооперативної взаємодії: комунікативний та текстовий аспекти (на матеріалі англомовного мас-медійного дискурсу)

Лященко О.А. Функції фразеологізмів в англомовному політичному диспуті

Матушевська Н.В. Принципи побудови польової моделі концепту seduction у сучасній англійській мові

Митькина Е.Н. Образ Лондона в англоязычных художественных текстах

Мікрюкова К.О. Функціонально-граматичний аспект вербалізації лексико-семантичного поля «місто» в художніх творах Ірени Карпи

Никитченко К.П. Когнітивна природа оказіоналізмів крізь призму когнітивної лінгвістики

Никонова В.Г. Типы межъязыковой речевой корреляции: коррелят-эквивалент (на материале русских переводов трагедии В. Шекспира «Гамлет»)

Нікіфорчук С.С. Розмежування типів біографічних текстів англомовної лінгвокультурної традиції

Нузбан О.В. Метафоризація перцептивних концептів hard/soft в англомовній картині світу

Образцова О.В. Синтаксичний статус побудов із нульовою або частковою предикацією: речення чи висловлення

Орєхова О.І. Міждисциплінарний підхід до визначення кінематографічного жанру «трилер»

Пайонкевич Х.П. Лінгвістичний феномен «евфемізм» та його функції

Пилипюк Л.А. Художній простір у творчості О. Бальзака

Ребенко М.Ю. Двохаспектна природа перекладацької деформації в художньому перекладі

Селиванова Е.А. Когнитивный механизм метафоризации терминологии лингвистики (на материале русского языка)

Сердійчук Л.П. Концепт teacher в автобіографічному дискурсі лауреатів нобелівської премії

Ситнікова О.В. Формально-граматичні та семантико-синтаксичні особливості нефінітних форм дієслова у французькій та українській мовах

Соловйова О.А. Порівняльна характеристика фразеосемантичних полів на позначення бінарних концептів «добро – зло» як онтологічна основа мовної свідомості сучасних арабської й української мов

Старченко Я.С. Словотвірні деривати інструментальності в сучасних українських жарґонах

Строченко Л.В. Лінгвокультурологічні особливості англомовних номінацій коштовного каміння

Ступак І.В. Функціонування атрибутивних похідних каузативних дієслів із додатковими ознаками

Суима И.П. Тавтологический респонсив в системе респонсивных предложений современного английского языка

Татаровська О.В. Традиційні методи дослідження заперечення

Томчаковский А.Г. Визуализация информации в поликодовой статье англоязычного учебного толкового словаря

Трофимова Г.С., Дьяченко Г.Ф., Циновая М.В. Взаимосвязь статистического, лексического и морфологического аспектов двухкомпонентных атрибутивных конструкций в судебно-процессуальном дискурсе

Ущина В.А. Лінгвістичне конструювання експертних суб’єктних позицій в англомовному дискурсі ризику

Фоменко Е.Г. Гипертекстовое измерение Джеймса Джойса

Химаван Прабово Проблемы трансформации слова в переводе с индонезийского языка на русский

Хмара В.В. Зіставний аналіз фразеологічних одиниць із компонентом «плече» в східнослов’янських та західногерманських мовах

Холявко І.В. Функціонально-стильові відхилення в науковому тексті: специфіка редагування

Хоровець В.Є. Місце прийменників зі значенням причини в прийменниковій системі новогрецької мови

Циганкова З.М. Функції неологізмів в англомовних романах жанру «чикліт»

Шевчук З.С. Понятійно-термінологічне поле дослідження ієрархії «мовна особистість – мовний портрет»

Шкворченко Н.М. Динамічний компонент інтонації як спосіб впливу в англомовних ділових діалогах (на матеріалі усного мовлення жінок різних рангів)

Яхонтова Т.В. Жанри електронної наукової комунікації: період Web 2.0

Cherkhava O.O. The concept of water and its metaphorization in texts of religious popular discourse (based on english and german languages)

Didenko N.M. Die Besonderheiten der Ironie von Gunter Grass

Kovbasyuk L.A. Vornamen als primдre und sekundдre Nominationen im Gegenwartsdeutschen

Nevreva M.N., Tsapenko L.E., Tsinovaya M.V. Genesis of nominal suffix morphemes in scientific communication texts (on the material of the English sublanguages of electrical engineering, chemical and process engineering, and motor industry)

Petljučenko N.V. Geburt und Tod des Charismas: Maidan 2004 vs. Euromaidan 2014 (diskursive Besonderheiten der Appelle in der Antrittsrede von Petro Porošenko bei seiner Amtseinfьhrung am 7. Juni 2014)

 

НОВИНИ, АНОНСИ НАУКОВОГО ЖИТТЯ

Міжкафедральний науковий семінар «Контрастивні лінгвістичні студії»

Anneliese Maier Research Prizes award ceremony on 11 September 2014 at Universitдt Hamburg (Germany)

5° congreso de hispanistas de ucrania “Los premios nуbel hispanos y su aportaciуn al desarrollo humano”

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Філологія XXI століття: теорія, практика, перспективи»

Наші автори

 

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"