oljournal.in.uasitemap

Одеський лінгвістичний вісник №10-1/2017

Одеський лінгвістичний вісник №10-1/2017

Титульна сторінка

Зміст

РОЗДІЛ І
ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

Андрущенко І. О. Специфіка просодичної організації інавгураційних і партійних промов застрягаючих акцентуйованих особистостей

Бабич В. І. Комунікативно-прагматична стратегія самопрезентації ліричного Я та мовленнєві тактики її реалізації в ідіодискурсах Р. Фроста і К. Сендберга

Багацька О. В. Психічна рівновага персонажа в сучасному англомовному художньому дискурсі: лексико-семантичний аспект

Бігунова Н. О. Перцептивне дослідження інтонаційних характеристик позитивно-оцінних фраз (на матеріалі англомовного кінематографічного дискурсу)

Біла Є. С. Англомовна ароматонімія: онімізація й трансонімізація

Бондар Н. В. Метафора як основа семантичної деривації термінів гастроентерології в німецькій мові

Бондарчук Н. І. Ключові слова: основні аспекти визначення (на матеріалі англійської мови)

Борисович О. В. Жанрові особливості огляду телесеріалів (на матеріалі англомовних онлайн-медіа)

Гайденко Ю. О. Типологізація композиційно-мовленнєвих форм у романі Шарлотти Бінґхем «The White Marriage»

Гуменюк І. Л. Тональні параметри інтонаційного оформлення міських пейзажних описів англомовної художньої прози

Ishchenko O. V., Verhovtsova O. M. The linguistic phenomenon of present-day English neologisms

Куценко М. А. Систематизація провідних лінгвістичних ознак актуалізації співчуття в англійському діалогічному мовленні

Кушнерук С. М. Синтаксичний спосіб творення англійських термінів екомаркетингу

Лавренчук Я. Ю. Реалізація англійських зімкнених приголосних у мовленні британців, американців і канадійців

Ладиненко А. П. Використання іншомовних включень у англомовних художніх текстах для створення атмосфери часу та місця дії

Лосєва І. В. Трансформація лексичного значення слова в політичній полеміці (на матеріалі передвиборчого інтернет-дискурсу США )

Митькина Е. Н. Ассоциативно-образные характеристики Рима и Венеции в англоязычном художественном тексте

Mykhaylenko V. V. Semantic decomposition vs componential analysis from functional-semantic view

Олійник Г. О. Мелодична диференціація реплік нерозуміння в англомовному кінематографічному дискурсі

Полонская И. П. Соотношение коммуникантов высказываний в тексте (на материале англоязычной художественной прозы)

Попович Е. С., Петрова Е. И., Томенко М. Г. Грамматические и статистические особенности английских абсолютных конструкций

Почтарук Г. Я., Лебедева Е. В., Гвоздь О. В. Лексико-семантические варианты существительного system и особенности их сочетаемости в текстах «автоматизация теплоэнергетических процессов»

Строченко Л. В. Концепт Genius в англомовних біографіях Ісаака Ньютона

Ткаченко І. А. Види наративних масок психонаративу (на матеріалі англійської мови)

Томнюк Л. М. Спрямований асоціативний експеримент як метод дослідження та моделювання асоціативного поля концепту GEFÄNGNIS

Філатова О. О. Номінативний аспект позначення одягу в англомовному художньому дискурсі

Frumkina А. L. Bundesdeutscher massenmedialer diskurs aus phonostilistischer sicht

Черняєва І. А. Первинний умлаут та причини фонетичних змін у німецькій мові (на матеріали давніх текстів)

Шепітько С. В. Функціональна своєрідність англомовних прикмет як одного з жанрів паремій

Шуменко О. A., Прокопенко А. B. Вербокреативні вектори англійської лексеми ONE як вихідної одиниці для денумеральних утворень

РОЗДІЛ ІІ
РОМАНСЬКІ МОВИ

Куликова В. Г. Лексико-граматичні особливості французьких текстів конвенцій: прагматичний аспект

РЕЦЕНЗІЯ

Солощук Л. В. На монографію Н.О. Бігунової «Позитивна оцінка: від когнітивного судження до комунікативного висловлювання»

Яндекс.Метрика

Copyright © 2013-2019. Науковий журнал "Одеський лінгвістичний вісник"